Than Remedy and Wellness

คลินิกกายภาพบำบัด THAN Remedy บริการให้การตรวจรักษาอาการปวดต่างๆ อย่างครบวงจร ทั้งการตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ให้การรักษาโดยไม่ใช้ยาและการผ่าตัด ด้วยนักกายภาพบำบัดมากผู้มีประสบการณ์ทั้งโรงพยาบาลและคลีนิค
โดยเน้นใช้deep tissue massage ร่วมกับเครื่องมือกายภาพ ซึ่งพบว่าสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ครบครัน ทันสมัย และ มีมารตราฐานปลอดภัย

image