ข้อตกลงในการลงประกาศ

SOONGWAI.CO.TH ในการดูแลของ บริษัท สูงวัย จำกัด (“บริษัท”) ให้บริการเป็นสื่อกลางข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ สถานพักฟื้น บ้านพักคนชรา โรงพยาบาลเฉพาะทาง สถานกายภาพบำบัด และอื่นๆได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูล สมาชิกยอมรับเงื่อนไขดังนี้

ข้อตกลงในการลงประกาศ
1. รายละเอียดในบัญชีสมาชิก เช่น อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นข้อมูลล่าสุด และสมาชิกต้องเก็บรักษารหัสผ่าน โดยมิแจ้งให้ผู้ใดทราบ

2. ข้อมูลที่นำมาลงในประกาศต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งบุคคลภายนอกและ/หรือ ของบริษัท หากมีการละเมิดสิทธิใด ๆ เกิดขึ้น ผู้ลงประกาศเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

3. ไม่อนุญาตให้ลงเนื้อหา ข้อความ ข้อความตอบกลับ ความคิดเห็น คำถาม รูปภาพ หรือภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ หรือไม่เกี่ยวข้องกับประกาศ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรม เผยแพร่ผ่านบริการของเว็บไซต์ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก

4. ข้อมูลที่นำมาลงในประกาศต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, ที่อยู่, สิ่งอำนวยความสะดวก, แผนที่ และอื่นๆ

5. ห้ามใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการเจาะฐานข้อมูล แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ หรือทำการรวบรวมข้อมูลจากเว็บโดยเด็ดขาด

6. ประกาศที่ไม่ตรงตามข้อตกลงอาจถูกลบ เปลี่ยนแปลง หรือระงับการใช้งานสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียม(ถ้ามี) สำหรับสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง

7. SOONGWAI.CO.TH เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่เท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ประกาศ

8. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริษัทฯ สามารถเพิ่มเติม กฎระเบียบข้างต้นได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยให้ถือว่าเมื่อผู้ใช้บริการตกลงเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการแล้ว

9. ผู้ใช้บริการย่อมรับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัด