ตัวอย่าง บ้านพักสูงวัย

Sample

บริษัท สูงวัย จำกัด มีวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้สังคมเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ที่สมบูรณ์ที่สุด

บริษัทฯ มีโยบายทำธุรกิจบนพื้นฐาน Social Enterprise เพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมเป็นหลัก จากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำเวปไซด์ www.Soongwai.co.th เพื่อเป็น “แหล่งรวมข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ที่ครบวงจรมากที่สุดในไทย” จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ อาทิเช่น สถานพักฟื้นผู้สูงอายุ สถานพักฟื้นผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง บ้านพักคนชรา การบริการผู้สูงอายุ ศูนย์จัดส่งพยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลเฉพาะทาง สถานกายภาพบำบัด และอื่นๆ เพื่อให้สังคมเข้าถึงข้อมูลบริการสุขภาพเหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้อย่างรวดเร็ว รอบด้านเพื่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้เทียบเคียงกับมาตรฐานในระดับสากล

image