PB Clinic กายภาพบำบัด เชียงใหม่ สาขา 5

114 20 หมู่ 4 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

image