โรงเรียน อุบลราชเวชบริบาล

999 ชยางกูร ถ.ชยางกูร ตำบลเทศบาล อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

image