โรงเรียนเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์

20/9 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิคุ้ม เชียงใหม่ 50200

image