โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์ เชียงราย

744/3 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

image