โรงเรียนเกื้อกูลบริบาลศาสตร์

744/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย เชียงราย 57000

image