โรงเรียนอินเตอร์ชลบริบาล

342/5 ก-5ข โพธิ์ทอง บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

image