โรงเรียนสงขลาการบริบาล

38-38/1 เตาหลวง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000

image