โรงเรียนสกลนครการบริรักษ์

219/1 ถนนนิตโยต พังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร 47000

image