โรงเรียนวิทยาการบริบาลแคร์เซนเตอร์ยะลา

327 ถนนขุนประสานพัส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

image