โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์

9 20 พระลือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

image