โรงเรียนพะเยาการบริบาลศาสตร์

694/11-12 เวียง เมือง พะเยา 56000

image