โรงเรียนนรินทร์ภัทร์บริบาลศาสตร์และภาษา

111 สายบินเก่า 58 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

image