โรงเรียนชุมพรการบริบาล

5/10 ซอยโพธารส ถนนปรมินทรมารา บางหมาก ชุมพร 86000

image