แพนกายภาพบำบัดคลินิก

175/4-5 ถนนเอกาทศรถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง พิษณุโลก 65000

image