เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัด

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากโรคและความเสื่อม รวมถึงการให้ความสำคัญด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ ทำให้ความต้องการบริการทางกายภาพบำบัดมีมากขึ้น  เอลดี้คลินิกกายภาพบำบัดเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 โดยกลุ่มนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมานานกว่า 10 ปี เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เข้าถึงบริการทางกายภาพบำบัดได้สะดวกขึ้น  เราใช้องค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดในการตรวจประเมิน วางแผนและให้การรักษาที่เหมาะสม โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Patient-Centered Care) มีการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย ให้บริการอย่างเอื้ออาทรและเอาใจใส่ ด้วยความมุ่งมั่นว่า จะเป็นองค์กรเล็กๆ ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

image