เอกคลินิกกายภาพบำบัด

265 ท่าทอง เมือง พิษณุโลก 65000

image