อ้อม ฟิสิโอ คลินิกกายภาพบำบัด

82/48 ห้อง 102 เมือง ภูเก็ต 83130

image