สุพิกา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส

ดูแลช่วยเหลือ ฟื้นฟู สุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง
ช่วยเหลือชุมชน เมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ
ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน แก่นักเรียน ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)
นักเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (Nurse aid / Care giver )
พัฒนาระบบการจัดบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน

image