สุจินนาเนอร์สซิ่งโฮม

มาตรฐานของเราเป็นไปตามกฎกระทรวง และจะมีการแจ้งข่าวสารเหล่านี้เพื่อให้กับผู้รับบริการของเรา

ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับการแจ้งค่าใช้จ่ายในการรับบริการและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้บริการสมัครใจเข้าร่วม

ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้กระบวนการ ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบัน

ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลขณะเกิดเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่เกิดการเจ็บป่วย

ผู้รับบริการหรือผู้แทนต้องได้รับรู้ การประสานงานกับพยาบาลที่รับส่งต่อ และการตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลการดูแลในระยะยาวที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงข้อมูลอื่นเกี่ยวกับสุขภาพของผู้รับบริการ

ผู้รับบริการควรได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและการดูแลตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง

image