สถานประกอบการ แอทยีนส์ โฮม

“แอทยีนส์โฮม” เป็น สถานพักฟื้นและดูแล”ผู้ทรงวัย”ในบรรยากาศแบบ บ้านสู่บ้าน ด้วยการดูแล และเอาใจใส่ด้วยบุคลากรมืออาชีพ และสร้างสรรค์ รูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมผู้สูงอายุ สำหรับประเทศไทย
คำว่า “ผู้ทรงวัย” นั้น ไม่ได้มีความหมายเฉกเช่นกับคำว่า”ผู้สูงวัย”หรือ”ผู้สูงอายุ” หรือ “คนแก่” แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรามีเจตจำนงที่จะให้นิยามถึงเหล่าประชากรผู้มีคุณภาพที่แม้เวลาจะล่วงเลยผ่านไปแต่กาลเวลาและอายุที่เป็นตัวเลขนั้นไม่สามารถที่จะลบเลือนคุณค่าของความเป็นบุคลากรที่ทรงคุณภาพ เปี่ยมประสบการณ์ เป็นที่รักของคนในครอบครัว และเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติไปได้
ดังนั้นการดูแลของ แอทยีนส์โฮม จึงมุ่งเน้น การบริการที่เคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ เคารพคุณค่าของบุคคลที่มีความหมายต่อครอบครัวและสังคม และให้เกียรติปฎิบัติเสมือนหนึ่งเป็นคนในครอบครัวเดียวกันในสภาพสังคมที่มุ่งไปสู่ “สังคมผู้สูงอายุ” หรือ “ผู้ทรงวัย” ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ของประเทศไทย บริการดูแล คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ควรจะผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสังคม เพื่อการดูแลแบบองค์รวมในทุกมิติ จากคนในวัยหนุ่มสาวและทุกวัย และกระจายไปในชุมชนต่างๆ เพื่อสร้างการเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก

image