ศาคอน เฮลท์ แคร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

ศูนย์ดูแลฯผู้ป่วยระยะยาว ที่มุ่งเน้นการสร้างสุขสภาพ หรือ Wellness ให้เกิดขึ้นในผู้เข้าพักอาศัยทุกคน ให้ความสนใจครบด้าน กาย ใจ และจิต (Physical, Mental & Spiritual) ผ่านบริการ กิจกรรม และการดูแลภายในศูนย์ฯ

​เรามีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้เข้าพักอาศัยทุกคนมีอายุยืนอย่างแข็งแรง และมีความสุข (Longevity, Health And Happy)

image