วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช

99 ม.3 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

image