วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

102/4 ถนนระแงะมรรคา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

image