วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

317/6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

image