มูลนิธิพระดาบส (โรงเรียนพระดาบส)

99/9 หมู่ที่ 14 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

image