มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

image