พีเมด คลินิกกายภาพบำบัด

5 9 บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130

image