บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม

บ้านมีสุข เนอร์สซิ่งโฮม เป็นสถานที่พัก พร้อมบริการจาก ทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึง พฤติกรรมอาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแล เอาใจใส่ผู้รับบริการ ด้วย ความรัก ความอบอุ่น ให้ความ สำคัญแก่ผู้รับบริการดุจ ญาติมิตร ทั้งนี้ก็เพื่อเกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และ พลานามัย

image