บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม (สาขา 1)

บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม ให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง มีการจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้ความชำนาญและผ่านการอบรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม มีบริเวณ กว้างขวาง สะอาด ปลอดภัย เดินทางสะดวก ในบรรยากาศที่มีสวนต้นไม้ร่มรื่น เหมาะกับการฝึกเดินออกกำลังกาย เพื่อฟื้นฟูร่างกายได้ดี

ดูแลดุจญาติมิตร มีการจัดกิจกรรมการดูแล ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดูแลอย่างใกล้ชิด

เรามีพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้ความชำนาญและผ่านการอบรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

บ้านพอใจเนิร์สซิ่งโฮม เป็นสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู
ได้รับอนุญาตให้เปิดกิจการ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

image