บ้านปรกเนอร์สซิ่งโฮม

บ้านปรก เนอร์สซิ่ง โฮม
การดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง
ได้ขึ้นทะเบียนกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้มาตรฐาน จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

image