คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 406 ถนน อินทวโรรส ซอย 2 ตำบล สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

image