คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 ตำบลสำหรับอำเภอเมืองอุบลราชธานี 34000

image