คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50000

image