คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

131/5 ถนนขาว วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

image