ก้องคลินิกกายภาพบำบัด

416/6 หมู่ 1 ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150

image