กายภาพบำบัดทุ่งครุ

197/19-20, ถนนประชาอุทิศ, แขวงทุ่งครุ่ เขตเขตทุ่งครุ่ กรุงเทพมหานคร, 10140

image